1. Uczestnikami kursu są osoby, które zgłosiły swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.poradnia.donumvitae.pl lub też zgłosiły się drogą e-mailową lub telefonicznie.
  2. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacje organizacyjne, w tym informacje o płatności za udział w kursie.
  3. Uczestnicy są zobowiązani najpóźniej w ciągu tygodnia od otrzymania informacji (prośby) od Organizatora (a w przypadku kiedy zgłoszenie nastąpiło na tydzień przed rozpoczęciem kursu i później - niezwłocznie) o uiszczenie opłaty za udział w kursie, na wskazany numer konta bankowego.
  4. W przypadku braku opłaty Organizator może uznać zgłoszenie za nieaktualne i zaprosić do udziału w kursie osoby z listy rezerwowej.
  5. Organizator nie informuje każdego z uczestników z osobna o przyjęciu płatności za kurs. Natomiast potwierdzeniem udziału dla uczestników jest wniesiona przez nich opłata. Potwierdzeniem udziału jest także e-mail z harmonogramem spotkań, który wysyłany jest kilka dni przed rozpoczęciem się kursu.
  6. Rezygnacja z udziału w kursie jest możliwa maksymalnie 7 dni przed datą jego rozpoczęcia. Wówczas Organizator zobowiązuje się zwrócić Uczestnikom uiszczoną opłatę w całości. Jeżeli rezygnacja nastąpi 6 i mniej dni przed rozpoczęciem kursu Organizator zobowiązuje się zwrócić 50% uiszczonej opłaty.
  7. Minimalna ilość uczestników, aby kurs mógł zostać zrealizowany to 4 pary. W przypadku braku takiej frekwencji koordynator Fundacji poinformuje Uczestników o odwołaniu lub przesunięciu daty kursu; zaproponuje możliwość udziału w kolejnej zaplanowanej edycji. Nastąpi to najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem się kursu.
  8. W przypadku odwołania kursu z przyczyn niewystarczającej ilości zgłoszonych uczestników lub innych przyczyn leżących po stronie Fundacji, opłata wniesiona przez uczestników zostanie zwrócona w całości.
  9. Jeżeli kurs prowadzony jest w formie on-line, uczestnicy są zobowiązani być obecni i logować się punktualnie. Dotyczy to wszystkich spotkań ujętych w przekazanym przed kursem harmonogramie. W sytuacjach wyjątkowych o nieobecności/spóźnieniu należy poinformować Organizatora z wyprzedzeniem. Włączona kamerka jest warunkiem uczestnictwa w kursie ponieważ prowadząc kurs on-line tylko tak możemy zweryfikować Państwa obecność. Prosimy aby zadbali Państwo o odpowiednie ustawienie sprzętu, aby byli Państwo widoczni w kadrze. Część zajęć na kursie jest wykładowa, ale są również spotkania bardziej „warsztatowe”. Kurs on-line nie jest czasem na zajmowanie się innymi sprawami. Mimo, że podczas spotkania on-line trudniej utrzymać uwagę, bardzo prosimy o zaangażowanie z Państwa strony i przyjęcie odpowiedniej postawy. Pierwsze krótkie spotkanie on-line jest spotkaniem testowym. Uczestnicy zostaną o nim poinformowani na około 5 dni przed kursem.
  10. Zarząd Fundacji Donum Vitae zastrzega sobie prawo do odwołania/ zmiany terminów kursów, które widnieją na stronie www, jeśli zaistnieje taka konieczność. Przyczynami tego typu sytuacji będą brak wystarczającej frekwencji uczestników lub niedostępność kadry, która prowadzi kursy.

 

X Strona wykorzystuje pliki cookies do jej prawidłowego funkcjonowania. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację plików cookies witryny. Czytaj więcej w polityce prywatności i plików cookies.